Nadzór Sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

  • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
  • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
  • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu

Na skutek przerwania dostaw prądu spowodowanego przez orkan Ksawery, mającego miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017 roku, w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubuskiego doszło do krótkotrwałego podwyższenia temperatury (do temperatury pokojowej) w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywane były szczepionki do realizacji szczepień ochronnych.

 

Lekarze kilku podmiotów leczniczych działających na terenie powiatów: zielonogórskiego i gorzowskiego podjęli decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych preparatami przechowywanymi czasowo poza zakresem temperaturowym określonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionki powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 st. C, co ma na celu zachowanie najwyższej skuteczności preparatu przez cały jego okres ważności (do kilku lat).

 

Podjęte przez organy odpowiedzialne za nadzór nad jakością i bezpieczeństwem szczepionek decyzje o utylizacji szczepionek wynikały z przyjętych procedur postępowania w sytuacji przerwania łańcucha chłodniczego i mających na celu zapewnienie najlepszej skuteczności szczepionek oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta.

 

Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że krótkotrwałe przekroczenia określonego dla przechowywania szczepionek zakresu temperaturowego nie miały negatywnego wpływu na ich skuteczność, jak również nie wpływały na bezpieczeństwo ich podania, co wynika z badań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - World Health Organisation) w raporcie z 2006 r. pt.: Temperature sensitivity of vaccines (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf).

 

Tym samym uznać należy, że użyte do szczepień dzieci i dorosłych szczepionki nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia zaszczepionych osób.

Komunikat w sprawie wstrzymania przyjmowania próbek kału do badań w dniach od 30 października do 1 listopada 2017 r.

W związku z dniem wolnym przypadającym na 1 listopada 2017 r., uprzejmie informujemy, iż w celu zapewnienia postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostaje przyjmowanie próbek kału do badań w dniach od 30 października do 1 listopada 2017 r.

Informacja dotycząca uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania ptasiej grypy (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 01.02.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 891 ukazało się Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 01.02.2017 uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego.


Nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), które nakazuje utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwach w pomieszczeniach zamkniętych w obiektach budowlanych lub uniemożliwiający ich kontakt z ptakami dzikimi.
Niezastosowanie się do nakazów i zakazów przedmiotowego rozporządzenia może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.

Informacja o ogniskach wystąpienia grypy ptaków podtypu H5N8

Na terenie Polski oraz województwa małopolskiego odnotowujemy kolejne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem grypy typu A(H5N8) u ludzi i ocenia się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka w krajach Unii Europejskiej jest bardzo niskie. Analizy genetyczne wirusa wskazują, że wirus nadal jest głównie wirusem ptasim, bez szczególnego powinowactwa do człowieka.
Jednak ze względu na to, że wirus należy do grupy wirusów H5Nx i jest genetycznie spokrewniony z wirusami H5N1 i H5N6, które były przyczyną zachorowań u ludzi, nie można wykluczyć możliwości zakażenia człowieka również i tym wirusem.
Należy podkreślić, iż szczepienie przeciwko grypie sezonowej działa ochronnie również w przypadku ww. wirusa.

(źródło: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii, Główny Inspektor Sanitarny, WHO, ECDC)

18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach!

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach jest coroczną europejską inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, która odbywa się w dniu 18 listopada w celu podniesienia świadomości na temat zagrożenia, jakim jest oporność na antybiotyki oraz racjonalnego stosowania antybiotyków. Najnowsze dane potwierdzają, że w całej Unii Europejskiej wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi i że antybiotykooporność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pt. "ZAOPBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV"

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakłąd Higieny wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym zapraszają pracowników usług pozamedycznych (fryzjerów, kosmetyczki, tatuażystów) na bezpłatne, certyfikowane szkolenia w ramach projektu pt. "ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV".

 

Lista terminów szkoleń oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.hcv.pzh.gov.pl

Więcej informacji w ulotce.

Pliki do pobrania
Download this file (ulotka_gabinety-ver ost.pdf)Ulotka1160 kB

Informacja dotycząca zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakaźeń lub chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem med.

Zakażenia oraz choroby zakaźne ujęte w załączniku nr 1 i nr 2 do Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286603) należy raportować w czasie nie dłuzszym niż 2 godziny odpowiednio od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badania, zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z 2016 poz. 393).Termin dokonywania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub przebywających na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (ŚDM- Kraków 2016). Do ww. obszaru na terenie Małopolski należą: miasto Kraków i powiaty: krakowski, bocheński, brzeski, chrzanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, wadowicki, proszowicki i wielicki. Właściwym do przyjmowania zgłoszeń będzie telefon alarmowy właściwej miejscowo PSSE lub numer faksu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Krakowie tj.: (12) 416 20 93, pełniącej całodobowy dyżur w czasie ŚDM - Kraków 2016.

Poradnik dla gabinetów stomatologicznych “Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym”

Przestawiamy Państwu poradnik dla gabinetów stomatologicznych “Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym” przygotowany przez zespół redakcyjny Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Projekt powstał z inicjatywy zespołu w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i pacjentów gabinetów stomatologicznych.

Czytaj więcej...

EBOLA - Informacje dla lekarzy POZ i służb medycznych

Dokumenty tworzące pakiet informacyjny dla lekarzy POZ i służb medycznych (załączniki 1-9)  zostały przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy zespołem ekspertów z NIZP – PZH i GIS oraz Konsultantami Krajowymi: prof. dr hab. Andrzejem Horbanem i dr Iwoną Paradowską-Stankiewicz.

Czytaj więcej...

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej