Żywienie

Urzędowa kontrola żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzana jest przez pracowników, upoważnionych przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z terminami, rodzajami i zakresami, przyjętymi  w  programach kompleksowych i tematycznych oraz harmonogramach kontroli i w każdym podejrzenia lub uzyskania informacji o uchybieniach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.

    Zakres urzędowej kontroli żywności obejmuje ocenę spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących:

 1. Stanu sanitarno-technicznego i porządkowego (otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu)

 2. Sposobu przyjęcia surowców, półproduktów, produktów gotowych

 3. Warunków przechowywania (surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu, półproduktów, innych składników żywności)

 4. Zgodności z wymaganiami zdrowotnymi (surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu, substancji wzbogacających, półproduktów, wyrobów gotowych, używanej wody, innych składników żywności)

 5. Procesów stosowanych w produkcji lub przetwarzaniu żywności

 6. Prawidłowości i skuteczności przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń, sprzętu oraz rąk personelu.

 7. Środków czystości i konserwacji urządzeń, a także środków ochrony przed szkodnikami

 8. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 9. Etykiet i sposobu znakowania

 10. Warunków magazynowania i ekspedycji produktów gotowych

 11. Stanu higieny i zdrowotności pracowników biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością oraz odbytych szkoleń wymaganych w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy

 12. Prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowania systemów kontroli wewnętrznej, w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad GHP i GMP.

Organy urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają następujące rodzaje kontroli sanitarnych:

 • kompleksową

 • tematyczną

 • sprawdzającą

 • interwencyjną

Podczas kontroli kompleksowej dokonywana jest:

1. Ocena stanu sanitarno-technicznego i porządkowego otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu w tym:

 • stan czystości otoczenia zakładu, ramp, usytuowanie śmietników, sposób składowania opakowań zwrotnych, zużytego sprzętu, sposób odprowadzenia ścieków,

 • stanu czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach zakładu - funkcjonalność pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych z uwzględnieniem stref krzyżowania się dróg czynności „czystych” i „brudnych”,

 • prawidłowość wentylacji i oświetlenia w pomieszczeniach produkcyjnych,

 • wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w urządzenia do mycia i dezynfekcji sprzętu, aparatury, naczyń, umywalki do mycia rąk,

 • stan maszyn i urządzeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności,

 • skuteczność zabezpieczenia zakładów przed szkodnikami i owadami,

 • sposób zabezpieczenia żywności przed  zanieczyszczeniami (odłamkami szkła, drewna, metalu),

 • zaopatrzenie zakładu w wodę i jakość wody,

 • sposób i częstotliwość usuwania odpadów i ścieków,

 • stan sanitarno-higieniczny środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

2. Ocena sposobu przyjęcia surowców:

 • warunki transportu, czystość środka transportu i opakowań transportowych

 • czas transportu i temperatura,

 • dokumentacja: w tym świadectwa jakości, specyfikacje, źródło pochodzenia surowca, certyfikaty zdrowotne,

 • znakowanie, termin przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości,

 • ocena organoleptyczna.

3. Warunki przechowywania surowców, substancji dodatkowych dozwolonych i innych składników żywności:

 • temperatura, wilgotność i inne parametry przechowywania zgodnie z deklaracją producenta,

 • zachowanie segregacji w pomieszczeniach magazynowych i urządzeniach chłodniczych,

 • zapewnienie łatwego dostępu, rotacja.

4. Prawidłowość przeprowadzanych procesów technologicznych:

 • zgodność z obowiązującymi instrukcjami, recepturami, procedurami,

 • sposób i prawidłowość przeprowadzania obróbki wstępnej surowców,

 • kontrola parametrów (temperatura, czas) procesów obróbki cieplnej, schładzania, zamrażania i innych,

 • prawidłowość stosowania substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności.

5. Ocena zgodności z wymaganiami zdrowotnymi surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych z jednoczesnym pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej, monitoringu i w przypadkach podejrzenia o braku zgodności z wymaganiami zdrowotnymi.6. Prawidłowość i skuteczność przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i rąk personelu:

 •  sposób opracowania instrukcji  mycia i dezynfekcji i jej dostępność,

 • rodzaj chemicznych środków myjących oraz chemicznych środków dezynfekujących; ich stężenia, temperatury i czas działania na powierzchnie, oznakowanie i przechowywanie,

 • w przypadku fizycznych metod dezynfekcji (gorące powietrze, para lub woda) - temperatury i czas ich działania na powierzchnie,

 • poszczególne fazy mycia, dezynfekcji oraz częstotliwość tych zabiegów i ocena ich skuteczności,

 • ewentualne pobranie próbek sanitarnych.

7. Stosowane materiały i wyroby do kontaktu z żywnością (urządzenia, drobny sprzęt produkcyjny, naczynia, opakowania transportowe i jednostkowe):

 • ich zgodność z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) (świadectwa jakości, certyfikaty),

 • sposób magazynowania, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem,

 • ocena procesu pakowania żywności,

8. Sposób znakowania produktów gotowych oraz warunki ich magazynowania i ekspedycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na:- zgodność deklarowanego składu z rzeczywistym wynikającym z stosowanych receptur oraz użytych do produkcji surowców, składników i substancji dodatkowych dozwolonych,

 • zgodność terminów przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości z posiadanymi wynikami badań przechowalniczych,

 • prawidłowe przechowywanie wyrobów gotowych (temperatura, wilgotność), zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

9. Stan higieny i zdrowotności pracowników i osób biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością oraz posiadane kwalifikacje i odbyte szkolenia  z zakresu zagadnień higieny:

 • czystość odzieży roboczej,

 • zachowanie higieny osobistej, czystość rąk, używanie opatrunków wodoszczelnych,

 • ocena zdrowotności,

 • aktualność orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych stosownie do rodzaju wykonywanych czynności,

 • dokumentacja z odbytych szkoleń pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy.

10. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych systemów kontroli wewnętrznej  w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej:

 • aktualność i prawidłowość badania wody na podstawie wyników badania,

 • specyfikacji surowców i materiałów pomocniczych oraz innej dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie ich dostawcy,

 • zapisów dotyczących kalibracji i wzorcowania urządzeń pomiarowych oraz harmonogramów działań w tym zakresie,

 • poprawność zapisów parametrów głównych procesów technologicznych,

 • zapisów dotyczących temperatury oraz wilgotności magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

 • realizacji harmonogramów szkoleń pracowników,

 • dokumentacji dotyczącej procedur mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu,

 • dokumentacji zabezpieczania i wycofywania z obrotu partii żywności nie odpowiadającej wymaganiom zdrowotnym,

 • innej dokumentacji dotyczącej realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej lub systemu HACCP.

11. Inne zagadnienia wynikające ze specyfiki  danego zakładu, np:

 • w zakładach żywienia zbiorowego - prawidłowość pobierania i przechowywania kontrolnych próbek żywności,

 • w obrocie – przestrzeganie higieny sprzedaży środków spożywczych łatwo psujących się, sprzedawanych luzem, wymagających porcjowania i ważenia poprzez wydzielenie i właściwe urządzenie odrębnych stoisk sprzedażowych oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

     Podczas kontroli kompleksowej wypełniany jest również arkusz oceny stanu sanitarnego w którym dokonywana jest ocena takiego obiektu. Aby obiekt został oceniony jako zgodny z wymaganiami musi uzyskać min. 70% liczby maksymalnej punktów oraz w zakresie tzw. haseł wytłuszczonych (istotnych zagadnień wpływających na bezpieczeństwo żywności np. jakość wody, stan zdrowia pracowników, obecność szkodników, ciągłość łańcucha chłodniczego) uzyskać oceny P (prawidłowy) lub WP (wymaga poprawy). Do oceny stanu sanitarnego stosowane są różne formularze dla poszczególnych grup obiektów tj. arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności/materiałów i wyrobów, arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością/materiałami i wyrobami, arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego, arkusz oceny stanu sanitarnego obiektów ruchomych i tymczasowych, arkusz oceny stanu sanitarnego środka transportu żywności, arkusz oceny stanu sanitarnego bloku żywieniowego statków morskich i śródlądowych. Maksymalna liczba punktów jest różna w zależności od grupy obiektów:

 • zakład produkcji 61 pkt.

 • zakład obrotu 46 pkt.

 • zakład żywienia 60 pkt.

 • obiekt ruchomy 25 pkt.

 • środek transportu 19 pkt. 

 • blok żywieniowy statku 52 pkt.

     Organy urzędowej kontroli żywności mogą przeprowadzać również kontrole tematyczne podczas której sprawdzane są wybrane zagadnienia sanitarne np.:

 1. Ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez obiekty na terenie danego województwa,

 2. Ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i rąk personelu w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładów produkcji żywności

 3. Ocena stanu sanitarnego obiektów zlokalizowanych na trasach i w miejscowościach turystycznych

 4. Ocena stopnia zaawansowania wprowadzania przez zakłady żywności i żywienia systemu HACCP oraz wdrażania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej

 5. Ocena stanu sanitarno – higienicznego pionu żywienia w szpitalach, obiektach oświaty i wychowania oraz ocena jakości żywienia w tych obiektach

 6. Ocena zgodności z wymaganiami zdrowotnymi żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie danego województwa w aspekcie urzędowej kontroli żywności oraz krajowego monitoringu

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Informujemy, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania  o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr.

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

Informacja dla importerów żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl znajduje się "Informacja dla importerów żywności" dotycząca zmiany od dnia 14 grudnia 2019 r. przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACERS-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności.

Szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej mając na uwadze bezpieczeństwo żywieniowe dzieci i młodzieży zorganizował szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Szkolenie odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  Anna Klimowska.  W pierwszym wystąpieniu  p. Paulina Tendera – trener/edukator żywieniowy omówiła Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zasady  prawidłowego żywienia. W kolejnych  wystąpieniach przedst.. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Anna Tatarczuch i p. Żaneta Mitera omówiły:

1. Zapisy Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

2. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  z zakresu żywienia

3. Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów i posiłków  oraz informowanie konsumentów o składnikach  oraz  substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Czytaj więcej...

Informacja dla Rolników

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2136),
 • ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2242).

Pierwsza z ww. ustaw wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika Il do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w rozdziale 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który dotyczy rolniczego handlu detalicznego. W szczególności zmiany dotyczą umożliwienia sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

Podobny obraz

 

 

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność  podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007 r. Nr 106, poz. 730). Wniosek  o wpis  zakładu  do  rejestru  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  (banner - wnioski do pobrania).

Produkcja pierwotna (podstawowa) zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego  procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn. zm) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

Podobny obraz

 

 

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność  podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007 r. Nr 106, poz. 730). Wniosek  o wpis  zakładu  do  rejestru  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  (banner - wnioski do pobrania).

Produkcja pierwotna (podstawowa) zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego  procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn. zm) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zb

W trosce o utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci Minister Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2015 r. podpisał rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Nowe przepisy pomogą placówkom oświatowym w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Rozporządzenie ma na celu nauczyć dzieci, nauczycieli i rodziców, na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie oraz wyeliminować ze szkół tłuste, słone i słodzone pokarmy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Treść rozporządzenia https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12273657/12295673/dokument180495.pdf

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej