Ocena jakości wody - Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.  poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.),  §  4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), na podstawie sprawozdania z badań próby wody nr LZT/W/887/N/2019 z dnia 14.06.2019 r., pobranej w dniu 11 czerwca 2019 r. z Kąpieliska w Radgoszczy – Narożnikach, sporządzonego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Odział Laboratoryjny w Tarnowie oraz protokołem poboru próby wody z dnia 11 czerwca 2019 r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

stwierdza,

że woda w Kąpielisku w Radgoszczy – Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej