Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz - 21.06.2016 r.

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdań  z  badań  prób  wody  pobranych w dniu 31.05.2016 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli - Zalew Narożniki gm. Radgoszcz oraz przeprowadzonej w dniu 20.06.2016 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:  


woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zalew Narożniki gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach prawnych.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej