Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz - 23.07.2015 r.

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rorządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdań  z  badań  prób  wody  nr  LZT.9052.1.516.2015 oraz  LZT.9052.1.517.2015 pobranych w dniu 14.07.2015 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym w Narożnikach oraz przeprowadzonej w dniu 23.07.2015 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:  


woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zbiornik Wodny Narożniki gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach rawnych.


 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej