Sprostowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dbrowie Tarnowskiej do artykułu zamieszczonego na stronie RDN Małopolska

Link do artykułu: http://www.rdn.pl/news/chwila-spedzona-kwiaciarni-zafundowala-domowa-kwarantanne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w chwili otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej i/lub dodatni wynik badania, prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, podczas którego ustalane są tzw. „osoby z kontaktu” (dochodzenie prowadzone jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chorej/podejrzanej o zachorowanie). Osoba z wynikiem dodatnim przekazuje listę osób spełniających kryterium przypadku. Zgodnie z definicją przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem jako bliski kontakt należy rozumieć:
• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie ręki),
• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
• przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
1. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
2. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.


Osoby z bliskiego kontaktu wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi zostają objęci przymusową kwarantanną (na podstawie decyzji administracyjnej a nie jak fałszywie podano w artykule zawiadomienia).
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, powierzone im obowiązki i zadania realizują rzetelnie, z dołożeniem najwyższej staranności, opierając się na obowiązujących przepisach prawa i zasadach, mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.
W toku dochodzenia epidemiologicznego z każdą osobą przekazywaną na „liście kontaktów” przeprowadzane są rozmowy telefoniczne (co również miało miejsce w przypadku opisanym w artykule z dnia 6.08.2020 r.) Dlatego też zapis w artykule cyt. „Wysłano mnie na kwarantannę nie sprawdzając tak naprawdę faktów tylko opierając się na opinii ludzi z ulicy…” jest jednym wielkim kłamstwem!
Zagadnienie rzetelności dziennikarskiej łączy się ze starannością zawodową dziennikarza. Autorka artykułu P. Izabela Kołakowska nie zachowała szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiału, co jest działaniem niezgodnym z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, naruszyła tym samym wzorzec należytej staranności dziennikarskiej.
Zarzuty stawiane przez Panią Izabelę Kołakowską w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, są bezzasadne, nieprawdziwe, niezasłużone i bardzo krzywdzące. Natomiast przekazanie ich w takich okolicznościach może świadczyć o naruszeniu dóbr osoby prawnej, którą jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Uznaję, że została naruszona renoma, dobre imię i prestiż jednostki, którą kieruję rozumiane jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów.


Z poważaniem
Anna Klimowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej