Nadzór Sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

  • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
  • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
  • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Sprostowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dbrowie Tarnowskiej do artykułu zamieszczonego na stronie RDN Małopolska

Link do artykułu: http://www.rdn.pl/news/chwila-spedzona-kwiaciarni-zafundowala-domowa-kwarantanne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w chwili otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej i/lub dodatni wynik badania, prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, podczas którego ustalane są tzw. „osoby z kontaktu” (dochodzenie prowadzone jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chorej/podejrzanej o zachorowanie). Osoba z wynikiem dodatnim przekazuje listę osób spełniających kryterium przypadku. Zgodnie z definicją przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem jako bliski kontakt należy rozumieć:
• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie ręki),
• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
• przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
1. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
2. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.


Osoby z bliskiego kontaktu wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi zostają objęci przymusową kwarantanną (na podstawie decyzji administracyjnej a nie jak fałszywie podano w artykule zawiadomienia).
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, powierzone im obowiązki i zadania realizują rzetelnie, z dołożeniem najwyższej staranności, opierając się na obowiązujących przepisach prawa i zasadach, mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.
W toku dochodzenia epidemiologicznego z każdą osobą przekazywaną na „liście kontaktów” przeprowadzane są rozmowy telefoniczne (co również miało miejsce w przypadku opisanym w artykule z dnia 6.08.2020 r.) Dlatego też zapis w artykule cyt. „Wysłano mnie na kwarantannę nie sprawdzając tak naprawdę faktów tylko opierając się na opinii ludzi z ulicy…” jest jednym wielkim kłamstwem!
Zagadnienie rzetelności dziennikarskiej łączy się ze starannością zawodową dziennikarza. Autorka artykułu P. Izabela Kołakowska nie zachowała szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiału, co jest działaniem niezgodnym z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, naruszyła tym samym wzorzec należytej staranności dziennikarskiej.
Zarzuty stawiane przez Panią Izabelę Kołakowską w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, są bezzasadne, nieprawdziwe, niezasłużone i bardzo krzywdzące. Natomiast przekazanie ich w takich okolicznościach może świadczyć o naruszeniu dóbr osoby prawnej, którą jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Uznaję, że została naruszona renoma, dobre imię i prestiż jednostki, którą kieruję rozumiane jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów.


Z poważaniem
Anna Klimowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

Praca w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie świąteczno-noworocznym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynna 24 grudnia tj. wtorek (Wigilia)  i  31 stycznia tj. wtorek (Sylwester) w godzinach od 7.25 do 13.00.

Przypominamy również, iż 27 grudnia 2019 r. (tj. piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Telefon Alarmowy: 603- 767- 937

2 maja 2019 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Informuję, iż na podstawie Zarządzenia Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  • dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień:2 maja 2019 r. (czwartek); w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;
  • dniem pracującym dla pracownikówPSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 11 maja 2019 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynna.

KOMUNIKAT : 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1)  dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 16 czerwca 2017 r.  (piątek), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;

2) dniem pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 24 czerwca 2017 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej  będzie czynna.

KOMUNIKAT : 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1)  dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 2 maja 2017 r.  (wtorek), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;

2) dniem pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 13 maja 2017 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej  będzie czynna.

Informacje dotyczące ekshumacji


EKSHUMACJA

 

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

w celu ich pochowania

Czytaj więcej...

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY "LATO 2016"

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ferie

Ferie to radosne, ekscytujące wydarzenie. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy powinniśmy zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży odbywał się w sposób bezpieczny, a przygotowane przez organizatorów i wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość, ale miały funkcję edukacyjną i pozostawiły miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej