WAŻNY KOMUNIKAT

PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

  1. online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
  2. lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: PSSE_Dabrowa/Skrytka

NIP: 871-12-79-785          REGON: 000599439

Godziny pracy:   poniedziałek - piątek: 7:25 - 15:00

Punkt informacyjny - Dziennik Podawczy:   poniedziałek - piątek  7:25 - 15:00
 

Całodobowa infolinia

+ 48 222 500 115


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Pytania o COVID-19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny należy kierować na infolinię pod numer telefonu: 22 25 00 115

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej) na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88), oraz rozdz. 2 i 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000), informuje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000024189.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 14 642 25 71,
strona internetowa: http://pssedabrowatarn.wsse.krakow.pl
skrytka w ePUAP: PSSE_Dabrowa/Skrytka

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Dane kontaktowe do IOD są następujące:
telefon: 14 642 23 96,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i innych osób uczestniczących w postępowaniu, wnioskodawców i skarżących, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, oraz od innych podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych).

4.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

1) realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1261, z późn. zm.) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych);

2) ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) w myśl ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1201, z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych);

3) prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładanie grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych)

4) prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. arozporządzenia o ochronie danych),

5) realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia o ochronie danych).

5.    Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

1) inne organy administracyjne, w tym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;

2) inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych aktów prawnych przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;

3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

6.    Administrator informuje, iż danej osobie przysługują prawa:

1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce, to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 rozporządzenia o ochronie danych);

2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 rozporządzenia o ochronie danych), żądania ich usunięcia(za wyjątkiem, gdy przepisy prawa stanowią inaczej, w zakresie zgodnym z art. 17 rozporządzenia o ochronie danych), żądania ograniczenia ich przetwarzania (za wyjątkiem, gdy przepisy prawa stanowią inaczej, w zakresie zgodnym z art. 18 rozporządzenia o ochronie danych), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 rozporządzenia o ochronie danych), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 rozporządzenia o ochronie danych) - w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazany w danych kontaktowych.

3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej