Informacje dotyczące ekshumacji


EKSHUMACJA

 

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

w celu ich pochowania

 


Załączniki do procedury
Wniosek


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy


Sprawę załatwia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Piłsudskiego 14,  33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel.:  14 642 25 71


Tryb postępowania

Postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)


Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych


Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)


Forma załatwienia

Decyzja – zezwolenie lub odmowa z uzasadnieniem


Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

1)    ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi:

a)    rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.);

b)   rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742);

c)    rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866);

d)    rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
(Dz. U. Nr 48, poz. 284);

e)    rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405);

2)    ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59);

3)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity    Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

4)    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.);

5)    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.);

6)    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);

7)    ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.   1987 z  późn. zm.).

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej