BADANIA NA NOSICIELSTWO

BADANIA NA NOSICIELSTWO

Próbki do badania kału w kierunku  nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Aby wykonać badanie należy:

1.       Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

 

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 

 

2.       W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE ]  oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].

3.       Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

 

4.       Odebrać wyniki badania  w  punkcie przyjmowania próbek – pokój nr 1, tel. kontaktowy: 14 642 25 71 najwcześniej  po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: 

poniedziałek -środa

7.30 - 14.00

Przyjmowanie próbek do badania:

wtorek

7.30 - 9.00

Wydawanie wyników badań:

 

Wtorek

12.00 – 14.30

środa - piątek

7.30 - 14.30

5.Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a)o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151)jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi(Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej